top of page

תקנון קיר טיפוס

 

אנו, במכון כושר טלמון, דואגים קודם כל לבטיחותם של המטפסים במתחם. המזרון שלנו מכסה את כל השטח שמתחת לקיר, והטיפוס אצלנו בטוח יותר מכל גן משחקים עירוני. אף שהפוטנציאל לפציעה קיים גם כאן, ניתן למזער אותו על ידי שמירה על מספר כללי בטיחות והתנהגות פשוטים.

הכללים הללו מיועדים לשמור על בטחונם ועל הנאתם של כלל המטפסים בקיר. צוות טיפוס טלמון רשאי להוציא מחוץ לשטח המתחם לצמיתות כל אדם שאינו נוהג על פי כללים אלה.

נחיתה נכונה היא חשובה ביותר - דעו כיצד ליפול, ותרגלו מספר פעמים נפילה וגלגול לאחור על המזרון.

אימון זהיר, מחושב ונכון יכול למנוע את מרבית הפציעות. פציעת טיפוס עלולה להשבית אתכם לזמן ממושך. התאמנו בזהירות ותוכלו לטפס לאורך שנים.

באישור קריאת תקנון זה אני מצהיר שמובן לי היטב כי הפעילויות בהן מדובר הן פעילויות מסוכנות מטבען, אשר כרוכים בהן סיכונים ואפשרות לפציעה. ידוע ומובן לי היטב כי המשתתף בפעילויות נחשף לסיכונים אלה ולאחרים, ובאישור להשתתפות בפעילויות אלה אני לוקח את האחריות מרצוני החופשי. אני מסכים/מסכימה בזאת לפטור את מכון כושר טלמון ו/או בעליה ו/או עובדיה ו/או הלוקחים חלק בפעילות מכל נזק פיזי, נפשי או לרכוש שעלול לפגוע בי.

הוסברו לי הסכנות שבפעילות זו ואני לוקח על עצמי כל סיכון בפציעה או נזק שעלול להיגרם לי או לבא כוחי. אני מקבל כי חובתי ללמוד את חוקי המקום וכללי ההתנהלות בו ולפעול על פיהם באתר. הוסבר לי ואני מאשר שהבנתי כי אדם שאינו פועל על פי הכלל הקודם מהווה מפגע לעצמו ולסביבה, וכי כל פגיעה שתיגרם לו עקב כך לא תוכל ליפול באחריות מכון כושר טלמון

יתרה מזו, אני מסכים כי במקרה ופעלתי לא לפי חוקי וכללי המקום שהוסברו לי וכתובים לעיל וכתוצאה מפעילותי זו נפגע צד ג' בשטח המקום ו/או בפעילות הקשורה למכון כושר טלמון אני אשפה ואקח אחריות בפני מכון כושר טלמון, בעליה ועובדיה באופן בלעדי. אני נמצא במצב בריאותי התואם את אופי הפעילות ואיני סובל מכל בעיה פיזית ו/או נפשית העלולה לפגוע בשיקול דעתי. אני מקבל שזהו חוזה. קראתי בעיון חוזה זה ואני חותם עליו מרצוני החופשי.

 

 

 • כל מטפס חייב בחתימה על טופס הסרת אחריות. ילדים מתחת לגיל 18 חייבים בחתימת הורה.

 • אסור לטפס על הקיר ללא משגיח מטעם המכון

 • אין לטפס ו/או לעלות על המזרון ללא תדריך בטיחות מאיש צוות המקום.

 • אסור לטפס על הקיר ללא נעלי טיפוס.

 • אסור לעמוד או לשבת מתחת למי שמטפס.

 • במקרה ונפלתם או החלטתם לרדת; יש לנחות על הרגליים ולהתגלגל לאחור על הישבן, שימו לב שלא לבלום נפילה באמצעות הידיים.

 • ידוע לי כי הטיפוס הינו ספורט אתגרי שכרוך בסיכונים לנפילות ופציעות, הטיפוס הוא על אחריותי הבלעדית.

 •  הטיפוס בנעליי טיפוס בלבד.

 • יש להשמע להוראות הצוות.

 • יש לדווח באופן מיידי לאיש צוות על כל מפגע בטיחותי או על כל התנהגות לא בטיחותית.

 • יש לדווח באופן מיידי לאיש צוות על כל פציעה.

 • אסור לטפס מעל מטפס אחר או לעבור מתחת למטפס אחר.

 • המזרון נועד למטפסים בלבד, אין לרוץ, להתגלגל, או להשתובב על המזרון.

 • הטיפוס ייעשה בעזרת האחיזות בלבד. אין לאחוז בשפה העליונה, או בכל מתקן אחר שאינו מיועד לטיפוס.

 • אין לטפס אחרי טיפול רפואי ו/או לקיחת תרופות שעשויות לפגוע בשיקול הדעת או בקואורדינציה.

 • הטיפוס לילדים מגיל 4 בלבד. ילדים מתחת לגיל 6 חייבים בליווי מבוגר על המזרון, ילדים מתחת לגיל 9 חייבים במלווה מבוגר במתחם.

 • הטיפוס עם שעון, טבעת ותכשיטים אחרים - אסור.

bottom of page